ماموریت ، چشم انداز و ارزش ها

گروه فرزانگان فارس نیکو

ارزش ها گروه

اهداف گروه

ماموریت گروه

ماموریت

ايجاد يك گروه متمايز، ارزش آفرين و يادگيرنده با دارا بودن معيارها و استانداردهاي جهاني متعهد به ساده سازي، تخصصي نمودن و روان سازي كليه ساز و كارهاي حوزه هاي توليدي و بازرگاني و طرح هاي نوآورانه با هدف:
 • نفوذ و كسب سهم از مشتريان و بازار
 • بهينه سازي پورتفوي درآمدها
 • ارتقای ارزش و اعتبار تجاري و تصوير اجتماعي گروه

و به منظور خلق مزيت رقابتي پايدار و ارتقاي رضايت كليه ذينفعان كليدي سازمان.

ما همگي ايمان داريم كه با
 • ارائه راه حل هاي منحصر به فرد براي پاسخگويي به نيازها و انتظارات ذينفعان كليدي سازمان
 • تجهیز شدن به فناوري هاي روز دنيا، جهت ارتقاء توانمنديهاي حرفه اي خود و توليد محصوالت و خدمات جديد مطابق با نياز بازار
 • بكارگيري بهترين راه حل در راه رسيدن به قله توانمندي و مسئوليت پذيري

به يكي از برترين گروههاي ارزش آفرين چند كسب و كاره خصوصي در كشور و داراي رتبه در بين 100 شركت برتر ايران تبديل خواهيم شد.

چشم انداز

ارزش ها

 • نتیجه گرایی و خلق ارزش پایدار به منظور خشنود سازی ذینفعان سازمان
 • مشتری مداری • احترام، صداقت و درستی رفتار
 • ایمنی، سالمت حرفه ای و بهدا شت روانی کارکنان
 • پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی
 • همکاری، کار گروهی و هم افزایی با تأکید بریادگیری و نوآوری
 • چابك سازی سازمانی
 • شفافیت و عدالت در قبال ذینفعان و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان